Центр професійної освіти

Адміністрація та педагогічний колектив Броварського навчально-виховного об'єднання висловлює подяку батькам за допомогу закладу у розвитку матеріально-технічної бази, виконання статутних цілей та господарських потреб.

Дати людині щастя улюбленої праці – означає допомогти
їй знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше
розкриваються індивідуальні творчі сили і здібності її особистості

Василь Сухомлинський

 

Розвиток навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнівської молоді; формування творчої, ініціативної особистості, високого рівня її професійної компетентності, готовності до свідомого життєвого вибору, вирішення виробничих завдань, виховання конкурентоспроможної молодої людини – основна мета діяльності Центру професійної освіти.

Центр професійної освіти є структурним підрозділом Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області, який здійснює профільне та професійне навчання учнів, слухачів 10-11 класів м. Бровари та Броварського району згідно Державних стандартів професійно-технічної освіти та Типових навчальних планів і програм з професійного навчання для закладів системи загальної середньої освіти, допрофільне навчання учнів 8-9 класів за програмою «Світ професій», задовольняє потреби дорослого населення в одержанні професії, відповідно до наявної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, навчально-методичного забезпечення та забезпечує формування і розвиток соціально активної особистості, професійне консультування учнівської молоді, реалізацію потреб особистості в отриманні професії відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов для оволодіння практичними уміннями і навичками, змістовного дозвілля учнів, слухачів та готовність їх до трудової діяльності.

З 1998 року Центр професійної освіти БНВО має ліцензію на право надання освітніх послуг професійно-технічного навчання за професіями: «Оператор комп’ютерного набору», «Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1», «Кухар», «Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник» та інші. З моменту отримання в 1998 році ліцензії на впровадження освітньої діяльності в закладі підготовлено понад 4150 кваліфікованих робітників.

Профільне навчання є дуже перспективним видом і необхідною складовою безперервної освіти і розвитку особистості.

Центр професійної освіти має власну модель профільного навчання, відповідну технологічному напряму, який забезпечує підготовку учнів за спеціалізацією (професією): перукар (перукар-модельєр), манікюрниця, кухар, оператор комп’ютерного набору, водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1».

Структурними компонентами профільного навчання є:

1. Допрофільне навчання (8-9 класи) є важливою умовою успішної реалізації профільного навчання в старшій школі, оскільки сприяє формуванню в учнів навичок самостійної навчальної діяльності, забезпечує можливість для пошуку та розвитку здібностей, готовність до вибору профілю навчання в старшій школі (визначення індивідуального освітнього маршруту). Допрофільне навчання впроваджується за допомогою курсів за вибором Крок у світ професій: перукар, оператор комп’ютерного набору, кухар, водій, манікюрник, тощо.

2. Профільне навчання (10-11 класи) забезпечує кожному учневі можливість здобути не просто певні знання й навички, а знайти себе, обрати життєвий шлях, бути компетентним, обізнаним громадянином демократичного суспільства в наш технологічно залежний час.

Профільне навчання здійснюється шляхом використання годин предмета «Технології» інваріантної частини робочого навчального плану для класів з технологічним напрямом навчання.

Забезпечення взаємодії опанованих знань і навичок з предмета «Технології» доповнюється розробленими педагогами закладу курсів за вибором «Професійні проби»: «Технологія приготування українських страв», «

Декоративне оздоблення кондитерських виробів», «Майстер-кондитер», «Електронний офіс», «Художній розпис нігтів», «Моделювання зачісок», «Водій автомобіля».

Для забезпечення ефективності впровадження професійної орієнтації учнівської молоді та поглибленої підготовки з освітньої галузі «Технології», Броварське НВО визначено опорним навчальним закладом освітнього округу в м. Бровари щодо реалізації технологічного напряму навчання. Укладено договори про спільну освітню діяльність із загальноосвітніми навчальними закладами міста та району.

Навчально-виробничий процес спрямовується на підготовку успішного випускника за профілем навчання відповідно до вимог технологічного розвитку галузей економіки, формування творчої, ініціативної особистості, високо рівня її професійної компетентності, готовності до вирішення виробничих завдань і соціально-економічних проблем.

Орієнтуючись на ринок праці й потреби роботодавців, інноваційна освітня діяльність Центру професійної освіти БНВО характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання.

Центр професійної освіти БНВО має необхідну навчально-матеріальну базу та науково-методичне забезпечення. До послуг учнівської молоді просторі навчальні аудиторії, майстерні та лабор

аторії, оснащені сучасним обладнанням.

Адміністрація закладу разом з колективом, батьківською громадою та громадськістю постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання споруди навчального закладу у робочому стані.

Важливу роль у підвищенні престижу робітничих професій відіграє профорієнтаційна робота, над удосконаленням якої працюють педагоги Центру професійної освіти БНВО.

Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів, слухачів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією.

З метою формування в учнівської молоді свідомого ставлення до вибору професії, ознайомлення з професіограмами найпотрібніших професій, класифікацією професій та їх значення в житті кожної людини, можливими помилками при виборі майбутньої професії, збагачення інтелекту та вивчення основних інтересів і природних нахилів, проводяться такі профорієнтаційні заходи:

 • тренінги: «Професія, яка приносить задоволення», «Знавець професій»;
 • професіографічні екскурсії до підприємств, установ та організацій міста і району.
 • декади професій, зустрічі з успішними людьми «Таємниці успіху»;
 • конкурси професійної майстерності: з перукарського та кулінарного мистецтва, з уміння володіти комп’ютерними технологіями, з водіння та ремонту автомобіля.

На основі комплексного психолого-педагогічного моніторингу готовності учнівської молоді до свідомого вибору професії ефективно впроваджуються такі форми професійної орієнтації:

 • професійне інформування про професії, які зацікавили учнівську молодь;
 • професійне консультування «Професія, яка приведе до успіху»;
 • інтернет-інформування та години спілкування з батьками «Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху».

З метою розвитку та підтримки обдарованої та творчої учнівської молоді, здобуття ними практичних навичок та для задоволення потреб у професійному самовизначенні, творчій самореалізації, щорічно в Центрі професійної освіти проводиться конкурс фахової майстерності «Кращий за професією».

В умовах відродження національної системи освіти організаційно-масова та виховна робота була і є невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дитини, соціальній адаптації та самореалізації її в суспільстві, доповнюючи шкільну освіту та створюючи позитивне виховне середовище для учнів, слухачів.

Учні, слухачі Центру професійної освіти БНВО беруть активну участь у різноманітних виховних заходах, розважальних програмах, вікторинах, майстер-класах, акціях, місячниках, конкурсах, фестивалях, виставках від внутрішнього до міжнародного рівнів.

Психологічний супровід учнівської молоді забезпечує – практичний психолог, метою якого є створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини, формування компетентної успішної особистості шляхом проведення виховних годин з елементами тренінгу для учнів 8-9 класів та 10-11 класів і психодіагностики професійної спрямованості учнів:

 • «Опитувальник професійних настанов підлітків» (8 клас);
 • опитувальник «Мій шлях широкий» (10 клас);
 • діагностика «Визначення професійних інтересів учнів» (11 клас);

З метою усвідомлення учнями свого професійного вибору проводяться виховні заходи:

 • «Моя майбутня перспектива» (8-9 клас);
 • «Здібності та професії» (10-11 клас);
 • «Я хочу і можу» (9 клас);
 • «Комунікативна компетентність – крок до успіху» (10-11 клас);
 • «Темперамент і професія» (8, 9, 10 клас);
 • «Підготовка до життєвих випробувань» (11 клас).

З метою визначення індивідуальних особливостей учнів та покращення індивідуального підходу до кожного учня проводиться психологічне дослідження (тест «Акцентуація особистості») на вивчення основних рис характеру особистості учнів 11 класу.

Для учнів Центру професійної освіти проводяться консультації психолога на тему: «Мої батьки», «Майбутня професія», «Я вагаюсь між навчанням і працевлаштуванням».

Педагоги Центру професійної освіти БНВО працюють на майбутнє, їх діяльність зорієнтована на забезпечення функціонування цілісної навчально-виховної системи на основі запровадження сучасних розвивальних особистісно орієнтованих технологій; цілеспрямовану, проектну і всебічну діяльність учнівської молоді у контексті ціннісного самоусвідомлення особистості на основі вивчення і засвоєння учнями загальнолюдських і національних цінностей, набуття високого рівня життєвої компетентності та формування успішної особистості.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ